Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Lịch sử bán hàng

Quản lý lịch sử bán hàng

Phần mềm hướng tới chức năng nhiều người sử dụng, vì thế ở phần lịch sử bán hàng sẽ theo liệt kê xem người dùng nào bán gì trong ngày khoảng thời gian tùy chọn.

Muốn xóa dữ liệu ở dòng nào thì tick chọn dòng đó và click nút ‘Xóa’. Nên cẩn thận về việc xóa dữ liệu, nó sẽ làm thay đổi số liệu thống kê doanh số bán. Chỉ có người có quyền cao nhất mới xóa được.

Trong trường hợp giá bán ra bị sai và muốn chỉnh sửa, chọn dòng cần chỉnh sửa.

Số liệu của cột giá bán ra sẽ hiện ở đây: Chỉnh sửa trong ô đó và click ‘Sửa cột thành tiền’ để cập nhật dữ liệu.

Sửa dữ liệu tiền bán cũng sẽ làm thay đổi số liệu thống kê ở mục báo cáo. Vì thế chỉ tài khoản có quyền cao nhất mới sửa được.