Manaphar

Phần mềm quản lý bán lẻ quầy thuốc

Phân quyền

Phân quyền người dùng.

Vào menu Hệ thống->Phân quyền.

Khi tải về sử dụng lần đầu, ở bản offline: đăng nhập với user mặc định là pharma, mật khẩu abc123 (bản online, tên đăng nhập là: demo, mật khẩu abc123). Đây là người dùng có quyền cao nhất với vai trò quản trị hệ thống. Bạn có thể tạo nhiều người dùng khác với các quyền hạn khác nhau:

– Bán hàng: chỉ có thể truy suất khu vực bán lẻ

– Nhập kho: chỉ có thể truy suất phần nhập thuốc vào kho, không thể vào phần bán lẻ hoặc báo cáo doanh số.

– Quản lý: có thể vào bán lẻ, nhập kho, báo cáo doanh số, nhưng không vào được mục phân quyền như thế này.

– Administrator: người có toàn quyền sử dụng các chức năng trên phần mềm.

Thay đổi thông tin người dùng

Chọn người dùng cần thay đổi thông tin ở ô ‘Danh sách người dùng. Thay đổi thông tin tương ứng của người đó ở phần bên phải. Bao gồm:

– Tên người dùng: là tên đầy đủ của sẽ hiển thị trên hóa đơn bán hàng thay cho tên đăng nhập ngắn ngủn, vắn tắt, không có dấu ở bên trên. Nếu Tên người dùng để trống thì tên đăng nhập sẽ hiển thị thay thế. Nên điền thông tin tên người dùng.

– Quyền hạn: gán cho người dùng quyền hạn như đã giải thích ở trên.

Lưu ý là bạn không thể thay đổi quyền hạn của chính mình.

Sau khi chỉnh sửa xong, click nút cập nhật để hoàn thành. Khi này phần mềm sẽ hỏi mật khẩu của bạn vì lý do an toàn.

 

Click nút này, mật khẩu của người dùng tương ứng sẽ bị đổi về abc123 , dùng trong trường hợp người dùng khác quên mật khẩu và bạn là người quản trị sẽ dùng cách này để lấy lại mật khẩu cho họ.

Tất nhiên đây là nút để xóa một tài khoản người dùng ra khỏi hệ thống.

Thêm người dùng mới

Qua bên tab ‘Thêm người dùng mới’ để thêm vào.

– Tên đăng nhập: điền tên ngắn gọn, không dấu, dễ nhớ

– Tên người dùng: điền tên đầy đủ tùy ý

– Mật khẩu: đặt mật khẩu cho người dùng mới này

– Nhập lại mật khẩu: nhập lại mật khẩu như trên.

– Địa chỉ mail: không bắt buộc. Địa chỉ mail để người dùng có thể tự khôi phục mật khẩu cho mình trong trường hợp quên mật khẩu.

– Quyền hạn: quy định xem người dùng mới này sẽ có vai trò gì. Hạn chế cấp quyền Administrator vì đây là quyền cao nhất.

Click ‘Tạo người dùng mới’ để hoàn thành.